Bob Takai

Executive Advisor European Energy Exchange AG